Làm thế nào để cài đặt Tomcat 8 trên hệ điều hành CentOS 6?

Việc cài đặt Tomcat 8 luôn là câu hỏi của rất nhiều người. Chính vì vậy bài viết sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết để các bạn có thể cài đặt Tomcat 8 trên hệ điều hành CentOS 6 một cách đơn giản và dễ dàng nhất.

  1. Muốn cài đặt Tomcat 8? Đầu tiên hãy cài đặt JDK

Đây được xem là bước tiên quyết trong loạt hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat trên hệ điều hành CentOS.

Kết quả hình ảnh cho Cần phải cài đặt JDK trước khi cài đặt Tomcat 8

Cần phải cài đặt JDK trước khi cài đặt Tomcat 8

JDK là tập hợp các công cụ phần mềm được Sun Microsystems phát triển dành riêng cho các nhà phát triển phần mềm. JDK thường được sử dụng để viết các applet Java hay ứng dụng trên Java.

>>> Xem thêm: cho thuê vps – Tìm hiểu dịch vụ tại Nhân Hòa với ưu đãi tốt hàng đầu thị trường

Ở hệ điều hành CentOS 64bit, bạn có thể tải nhanh JDK và giải nén bằng lệnh sau:

# cd /opt/

# wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F;

oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u121-b13/e9e7ea248e2c4826b92b3f075a80e441/jdk-8u121-linux-x64.tar.gz”

# tar xzf jdk-8u121-linux-x64.tar.gz

Còn nếu bạn đang dùng bản CentOS 32 bit, hãy dùng lệnh sau để tải nhanh JDK về máy:

# cd /opt/

# wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u121-b13/e9e7ea248e2c4826b92b3f075a80e441/jdk-8u121-linux-i586.tar.gz”

# tar xzf jdk-8u121-linux-i586.tar.gz

Tiếp theo là bước cài đặt JDK trên máy thông qua lệnh:

# cd /opt/jdk1.8.0_121/

# alternatives –install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_121/bin/java 2

# alternatives –config java

>>> Xem thêm: website hosting – Tìm hiểu dịch vụ hosting giá tốt hàng đầu thị trường

There is 1 program that provides ‘java’.

Selection Command

———————————————–

*+ 1     /opt/jdk1.8.0_121/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 1

Sau đó, tiến hành thiết lập đường dẫn giữa javac và jar. bằng lệnh:

# alternatives –install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_121/bin/jar 2

# alternatives –install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_121/bin/javac 2

# alternatives –set jar /opt/jdk1.8.0_121/bin/jar

# alternatives –set javac /opt/jdk1.8.0_121/bin/javac

Xong bước này là đến bước kiểm tra phiên bản java vừa cài đặt bằng các lệnh sau:

[[email protected] jdk1.8.0_121]# java –version

Java version “1.8.0_121”

Java™ SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)

Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

Sau khi kiểm tra phiên bản java đã cài đặt, lần lượt thực hiện theo các bước thiết lập sau:

  • Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME với lệnh # export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_121
  • Thiết lập JRE_HOME: # export JRE_HOME=/otp/jdk1.8.0_121/jre
  • Thiết lập PATHl # export PATH=$PATH:$JAVA_HOME:$JRE_HOME
  1. Hướng dẫn cài đặt bản Apache Tomcat 8 vào máy

Sau khi thực hiện cài đặt JDK lên máy như hướng dẫn trên, tiếp theo bạn hãy tiến hành cài đặt Tomcat 8 vào máy như sau nhé:

Kết quả hình ảnh cho Cài đặt bản Apache Tomcat 8 vào máy

Cài đặt bản Apache Tomcat 8 vào máy

Tạo tài khoản và thư mục với 3 lệnh:

#groupadd tomcat

#mkdir /opt/tomcat

#useradd -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

Thực hiện tải Tomcat và giải nén bản 8.5 như sau:

#wget http://mirrors.viethosting.com/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.11/bin/apache-tomcat-8.5.11.tar.gz

# tar -zxvf apache-tomcat-8.5.11.tar.gz -C /opt/tomcat –strip-components=1

Sau đó, thiết lập quyền và cấu hình cho Tomcat chạy với vai trò dịch vụ như sau:

#cd /opt/tomcat #chgrp -R tomcat conf #chmod g+rwx conf #chmod g+r conf/* #chown -R tomcat logs/ temp/ webapps/ work/

#vi /etc/init.d/tomcat

Thực hiện copy các dòng lệnh và dán vào file, lưu lại như sau:

#!/bin/bash

# description: Tomcat Start Stop Restart

# processname: tomcat

# chkconfig: 234 20 80

JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_121/

export JAVA_HOME

PATH=$PATH:$JAVA_HOME:$JRE_HOME

export PATH

CATALINA_HOME=/opt/tomcat

case $1 in

start)

sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

;;

stop)

sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

;;

restart)

sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

sleep 1

sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

;;

Esac

exit 0

Sau khi thực hiện các bước trên là bạn đã hoàn thành bước cơ bản trong cài đặt Tomcat. Như vậy, có thể thấy việc cài đặt này chỉ thông qua các dòng lệnh code. Hãy lưu phần code phía trên để cài đặt thành công Tomcat 8 trên CentOS 6 nhé.

>>> Xem thêm: kiem tra mien – Tìm hiểu dịch vụ tên miền Nhân Hòa tốt hàng đầu thị trường

 

Leave a Reply